به پایگاه اطلاع رسانی مدیریت توسعه منابع انسانی خوش آمدید    
فايل ها
بيشتر
رضایت شغلی
تعریف رضایت شغلی
  • 1396/12/6 يكشنبه تعریف رضایت شغلی
               تحقیق به سفارش امور مالی شرکت ملی گاز و توسط واحد پژوهش توسعه منابع انسانی این شرکت انجام گرفته است.   در این پروژه تحقیقاتی به منظور دستیابی به اهداف تحقیق  ابزار های رایج آمار توصیفی و استنتاجی توسط نرم افزار  SPSSمورد استفاده قرار گرفته است.در این پروژه تحقیقاتی ضمن بررسی ویژگیهای دموگرافیکی کارکنان واحد امور مالی ، متغیر های مهم سازمانی مانند چرخش شغلی،غنی سازی شغلی و رضایت شغلی از نقطه نظر کارکنان این امور مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفت. در راستای چهارچوب مفهومی تحقیق، نحوه تاثیر عوامل دموگرافیک بر متغیرهای فوق از طریق تحلیل واریانس میانگین مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میزان همبستگی بین متغیرهای فوق الذکر توسط ضریب همبستگی پیرسون مورد سنجش قرار گرفت .
معرفی همکاران حوزه رضایت شغلی


مجری سایت : شرکت سیگما